ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Jump Tandem

Pravidla soutěže FB

“ Mým životním snem bylo pracovat v oboru, který mne opravdu baví… V mém případě jde o parašutismus: moji lásku, vášeň, činnost, která mne opravdu naplňuje. Jsem rád, že se mi můj sen plní, že naše společnost JUMP-TANDEM dosáhla světové úrovně. Dnes nabízíme našim klientům a v mnohém i kamarádům z celého světa profesionální servis ve všech oblastech parašutismu.
Umožňuje mi to setkávat se s těmi nejlepšími, navštěvovat ty nejlepší letiště v zahraničí, inspirovat se a naše služby stále vylepšovat. Jsem hrdý na to, že i v tak malé zemi jako je Česká republika se nám podařilo vybudovat centrum, kde probíhají mezinárodní soutěže, Mistrovství Evropy, Světové poháry i Mistrovství světa v parašutismu. Děkuji za důvěru, kterou v nás vkládáte. Je pro mne největším hnacím motorem“

Martin Dlouhý
majitel společnosti JUMP-TANDEM

Pravidla soutěží o tandemové seskoky a vyhlídkové lety
(dále jako „Pravidla“)
A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Pořadatelem soutěže je JUMP-TANDEM s.r.o. se sídlem Loosova 262/1
CZ - 638 00, Brno; IČO 27705587 zapsaná pod spisovou značkou C 53388/KSBR
u Krajského soudu v Brně (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže info@jump-tandem.cz, Telefon: +420 724 175 175

Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže tandemové seskoky nebo vyhlídkové lety, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel tímto prohlašuje, že:
soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI
Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
adresa pro doručování v České republice;
soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook / Instagram;
dodržování podmínek sítě Facebook / Instagram po celou dobu trvání soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​
Napsat pod příspěvek se zadáním soutěže komentář dle zadání.

Soutěž je určená pro fanoušky stránky
Počet odpovědí je omezený na jednu.

Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 19. 12. 2023 do 12:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 20. 12. nejpozději v 23:53 v příspěvku na facebookovém / instagramovém profilu pořadatele.


Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

Soutěž má 1 výherce, každý z nich získá tuto výhru: Tandemový seskok nebo vyhlídkový let. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí nástroje https://contest.agorapulse.com.

Případně
Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.
Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
napíše mu do zprávy na Facebooku / Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry nebo na e-mail info@jump-tandem.cz . Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.

Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.

Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA
Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména společnosti JUMP-TANDEM s.r.o. se sídlem Loosova 262/1, CZ - 638 00, Brno; IČO 27705587 zapsaná pod spisovou značkou C 53388/KSBR
u Krajského soudu v Brně , případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Mgr. Martin Dlouhý, e-mail: info@jump-tandem.cz

V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:
zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.jump-tandem.cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,
zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly.

Aktualizováno: prosinec 2023

NAŠE LICENCE

NÁŠ TEAM
Jsme sehraná skupina profesionálů, zaměřených na maximální naplnění Vašich požadavků k maximální spokojenosti.

Mgr. Martin Dlouhý

 • tandeminstruktor, instruktor parašutismu, videoman, instruktor AFF
 • 8000+ seskoků, v sportu 33 let
 • bývalý člen Reprezentace a Střediska vrcholového sportu ČSR
 • licence D, H, T – Relativ Workshop USA, AeER, Vector, Sigma
 • Examiner H, Examiner H-AFF
 • USPA S&TA

Miloš Sklenka

 • videoman, instruktor parašutismu
 • seskoků: 4500+
 • člen reprezentačního družstva ČR 2004, 2005, 1. místo MČR 2003 – kamera Free styl, mistr ČR – 2004 – Free fly
 • licence: „D“ „H“
 • ŘS, dispečer AFIS, pilot ULL-gyro

Josef Hlavačka

 • videoman, instruktor parašutismu
 • 4000+ seskoků
 • student VŠ Žilina-dopravní pilot, bývalý člen reprezentace ČR, 2. místo MR ČR RW-4 2006, 2. místo Český pohár RW-4 2006, 2. místo MR ČR 2003, 3. místo MR ČR 2004, 1. místo MR PL 2004
 • licence: „D“ „H“

Jan Říha

 • tandempilot, videoman, instruktor oparašutismu
 • seskoků: 1800+
 • licence: „D“ „H“

Aleš Orava

 • tandempilot, videoman, instruktor parašutismu
 • seskoků: 2900+
 • člen reprezentačního družstva ČR 2004, 2005
 • 1. místo MČR 2003 – kamera Free styl
 • mistr ČR – 2004 – Free fly
 • licence: „D“ „H“

Monika Bílá

 • videoman
 • balič padáků
 • počet zabalených padáků 6000+
 • seskoků: 800+
 • licence: „C“

Eva Kučerková

 • balič padáků
 • seskoků: 280+
 • licence: „C“

Radek Caha

 • tandempilot
 • instruktor parašutismu
 • seskoků: 5000+
 • bývalý člen ukázkového týmu AČR
 • licence: „D“ „H“

Jiří Harasim

 • videoman
 • instruktor parašutismu
 • seskoků: 7500+
 • licence: „D“ „H“

Tereza Partsch

 • Marketing & Sales Manager
 • Vedoucí prodeje padákové techniky
 • Manifest na letišti Prostějov
 • 450+ seskoků 
 • ve sportu 8 let
 • licence C

Jana Stráská

 • Manifest na letišti Prostějov
 • praxe v oboru 2 roky

Světlana Pokorná

 • Office manager

Jan Hlavačka

 • pilot L410

Lenka Pluskalová

 • Manifest na letišti Prostějov
 • praxe v oboru 4 roky

Lucie Hegrová

 • kuchařka na letišti Prostějov
 • praxe v oboru 5 let

Lukasz Geilke

 • tandempilot
 • AFF instruktor
 • počet seskoků 2000+

Jan Dančák

 • balič padáků
 • počet seskoků 400+

Tomáš Perdula

 • balič padáků
 • počet seskoků 800+

Oldřich Zbíral ml.

 • balič padáků
 • počet seskoků 300+

Peter Platko

 • tandempilot
 • instruktor parašutismu
 • 9000+

Jan Lískovec

 • balič padáků
 • seskoků 200+

Pavla Lindnerová

 • Event manager
 • provozní na letišti Prostějov
 • praxe v oboru 7 let

Iveta Ptáčková

 • barmanka na letišti v Prostějově
 • praxe v oboru 4 roky

Petr Směšný

 • 11 000 seskoků
 • instruktor FS, FF, tandem AFF
 • dvakrát 1 misto na MS v teamech
 • 4 misto na ME freefly
 • člen reprezantace od 2007

Jana Gašparovičová

 • stáčeč videí na letišti v Prostějově

Jakub Božek

 • stáčeč videí na letišti v Prostějově

Daniel Ferreira

 • tandempilot
 • kameraman
 • počet seskoků 5000+

Hana Špačková

 • stáčeč videí na letišti v Prostějově

Martin Lauterbach

 • mechnik letadla na letišti v Prostějově

PROSTĚJOV POČASÍ

KONTAKT

JUMP-TANDEM s.r.o.
IČ: 277 05 587
DIČ: CZ 277 05 587

e-mail: tandem@jump-tandem.cz
HOT-LINE: +420 724 175 175

JUMP-TANDEM SkyCentrum s.r.o.
IČ: 241 69 528
DIČ: CZ 241 69 528

Zásady ochrany osobních údajů

Sídlo, kancelář, prodejna:

Loosova 262/1
CZ - 638 00, Brno

otevřeno:
Po - Pá: 9:00 - 17:00

Osobní odběr prosím pouze po předchozí domluvě.

Na prodejně nelze platit platebními kartami.

Letiště Prostějov
49.4451586N, 17.1306897E

Kde nás najdete?